مراجعه کننده ی گرامی، مهلت ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی مجتمع آموزش عالی گناباد، به پایان رسیده است.