کارنامه اولیه آزمون از تاریخ 97/08/27 با مراجعه به سایت مجتمع به آدرس recruit.gonabad.ac.ir قابل مشاهده است.

پیرو فراخوان ثبت نام آزمون بکارگیری قرارداد کار معین در مجتمع آموزش عالی گناباد در تاریخ 97/07/05 از طریق سایت مجتمع، نشریات مکتوب داخلی شهرستان و همچنین روزنامه سراسری قدس و همچنین برگزاری آزمون در تاریخ 97/07/27 توسط دانشگاه فردوسی مشهد، نتیجه اولیه آزمون کتبی کلیه شرکت کنندگان در این آزمون اعلام شد و متقاضیان می توانند کارنامه اولیه آزمون را از تاریخ 27/8/97 از طریق سامانه استخدامی با مشاهده به سایت مجتمع به آدرس recruit.gonabad.ac.ir مشاهده نمایند.

لازم به ذکر است، مجتمع در راستای انجام دقیق و صحیح آزمون شرایط زیر را مد نظر داشته است:

1- مجتمع آموزشي عالي گناباد با استناد به دستور سی و یکم هشتمین نشست هيأت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي مورخ 96/05/17، جهت تكميل نيروي انساني مورد نياز خود از بين متقاضیان واجد شرایط اقدام به برگزاری آزمون نمود.

2- شرایط ثبت نام آزمون و بکارگیری نیروها (سن، مدرک و ...) صرفا بر اساس ضوابط، قوانین و مقررات و آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی درج شده در سایت وزارت علوم و مصوبات شورای اجرایی نیروی انسانی دانشگاه است.

3- فراخوان رشته های آزمون بر اساس نیاز مجتمع و با توجه به آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل (تناسب رشته و شغل) درج شده در سایت دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

4- جهت مشاهده و کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر در خصوص نتایج می توانید به کارگزینی مجتمع آموزش عالی گناباد مراجعه و چنانچه به نتیجه آزمون اعتراض دارید می توانید به مدیریت کارگزینی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کنید.

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد